Privacyverklaring en cookies

Inleiding identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

Wij, Babyface, onderdeel van retailorganisatie Euretco B.V. (gevestigd aan de Koninginneweg 1 te Hoevelaken, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20074112), dragen er zorg voor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze website wordt beheerd door Euretco Fashion als onderdeel van Euretco B.V. Voor meer informatie over Euretco B.V. kunt u terecht op www.euretco.com. Met deze verklaring willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft. Daarnaast willen wij u informeren over welke cookies wij gebruiken. Babyface zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene, in dit geval u als klant. Het doel van deze gegevensverwerking is de uitvoering van een (koop)overeenkomst, te weten het informeren over een bestelling, het leveren van de bestelling, het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven, klantenservice/support, het repareren of retourneren van producten.
Aangezien Babyface op deze website geen artikelen verkoopt of de mogelijkheid biedt om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief, vragen wij u niet om uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden en verwerkers

Aangezien wij geen persoonsgegevens verwerken, verstrekken wij deze uiteraard ook niet aan derden.

Beveiliging en bewaarbeleid

Aangezien wij geen persoonsgegevens verwerken, is het beveiligings- en bewaarbeleid niet van toepassing.

Uw rechten

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet. Wel willen wij u informeren over uw rechten. U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om correctie, afscherming en/of verwijdering te verzoeken, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op dataportabiliteit. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken nadat u het heeft ingediend in behandeling nemen. Daarnaast kunt u, indien u daartoe aanleiding ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wanneer u de website www.babyface.nl bezoekt, worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon worden geplaatst en waarmee wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogenaamde functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. Voor zover wij gebruik maken van Google Analytics, voldoen wij aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt. Tijdens een bezoek aan bovengenoemde website worden geen tracking cookies geplaatst.

Disclaimer

Wij proberen de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden en waar nodig te actualiseren. Wij staan echter niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de website en/of het afgaan op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, te publiceren, te kopiëren of op welke wijze dan ook te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming.

Vragen?

Als u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt doen zoals hierboven aangegeven, neem dan contact met ons op:

Babyface
Attn: klantenservice
Koninginneweg 1, 3871 JZ, Hoevelaken, Nederland
Postbus 150, 3870 CD, Hoevelaken, Nederland
U kunt ook een e-mail sturen naar: info@babyface.nl